“II. Meşrutiyet Döneminde İzmir’de Etnik Yapı ve Siyaset | Erkan Serçe & Mustafa Özbaş (9 Eylül Üniversitesi, tarih Bölümü, İzmir)

Osmanlı Devleti’nde siyasal hayatın çok sesli hale gelmesinde 2. Meşrutiyet son derece önemli bir yer tutar. Bir yandan Batı’daki ideolojik yapılanmanın yansımasıyla siyasal partiler ortaya çıkarken, diğer yandan etnik çeşitliliğin getirdiği çatışmalar hızla yayılır. Bu oluşumların kendini gösterdiği en önemli merkezlerden biri İzmir’dir. İzmir Batı’yla değme noktalarından biri olduğu gibi kozmopolit yapısıyla da ilgi odağıdır. II. Abdülhamit rejiminin en güçlü muhalefet merkezlerinden biri olan İzmir, 2. Meşrutiyet’in siyasi çatışmalarına da sahne olmuştur. 2. Meşrutiyet’in ilanıyla ortaya çıkan “ittihad-ı anasır” kısa sürede yerini çatışmaya terk eder. Osmanlı Devleti’nin dış ilişkileriyle birebir etkilenen bu çatışma, en yoğun şekilde Türklerle Rumlar arasında gözlemlenmektedir. Kısa süre sonra bu çatışmaya Ermeniler de eklemlenmiştir. Özellikle Balkan Savaşları sonrasında, Türkler arasındaki siyaset İttihat ve Terakki çevresinde tek sesli bir yapıya bürünürken etnik temele dayalı çatışma ön plana çıkacaktır. Basının kent ileri gelenlerinin teşvik edici tavrı, çatışmanın günlük hayatın parçası haline gelmesi ve geri dönülemez bir noktaya taşınması sonucunu doğurmuştur.

Aynı bölümde